Архив за април, 2010

Гризачи-биология, екология, епидемиологично значение

15.04.2010

С изключение на човек, понастоящем най-успяващите и преобладаващи на земята бозайници са гризачите и по-специално синантропните и полусинантропни – плъхове и мишки. В количествено отношение гризачите представляват около 40% от бозайниците и са доминиращи в почти всички наземни биоценози.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Съвременните гризачи в систематично отношение се отнасят към:

Разред Rodentia – гризачи

Подразреди: Мyomorpha, (мишеподобни – плъхове, мишки, полевки), sciuromorpha (катерицоподобни)

Нуstrichomorpha (морско свинче, бодливо свинче)

Разреда на гризачите има 35 семейства, повече от 300 рода и повече от 2 000 вида. Над 10% от тези видове имат важно медицинско и стопанско значение, като най-голям дял се пада на мишеподобните представители – плъхове, мишки, полевки.

В България са установени 7 семейства, 21 рода и 33 вида гризачи, което представлява около една трета от бозайната фауна на страната. Най-чести видове в близост до човек и в неговото жилище са: Rattus norvegicus – сив плъх, Rattus ratt – черен, корабен, покривен  плъх и Mus musculus – домашна мишка.

Има и видове, които живеят свободно в природата, далеч и независимо от човешките местообитания (екзосинантропни), както и такива, които съжителстват с човек само по време на определена стопанска дейност или при определени климатични особености и стават временни съжители на хората. Те са хемисинатропни видове. Такива са горска мишка, жълтогърла горска мишка, полска мишка, полевки – (обикновена полевка, ръждива полевка, подземна, снежна полевка, водна полевка или воден плъх); От сънливците – голям горски сънливец, градински и лешников сънливци), от хомяците – обикновен и черногръд хомяк) и лалугери.

Всичките посочени представители имат важно стопанско значение, а освен това по-голямата част са и важни резервоари на причинители на заразни и паразитни заболявания.