Архив за август, 2010

Размножаване на гризачи

20.08.2010

Размножение

Гризачите се отличават с много висок размножителен потенциал, който се обуславя от ранното им достигане до полова възраст (в интервал от 42 до 75 дни), относително кратка бременност (19 до 24 дни), голям брой поколения за една година – 6 до 8 и много ембриони в едно котило – 5 до 12 броя.

 Репродуктивната способност , нарастване и развитие на синантропните гризачи

Фактори, определящи репродуктивната способност при гризачите Сив плъх Черен плъх Домашна мишка
Възраст и сексуално съзряване в дни 75 68 42
Период на износване на зародишите в дни 22-24 20-22 19-21
Среден % бременни женски 21.4 28.6 35.3
Среден брой ембриони на женска 8,8 6,2 5,8
Продукция /на една женска/ за година 38,0 33,6 44,5
Отваряне на очите за дни 16 14- 15 11-14
Време на кърмене в дни 28 28 25
Тегло на възрастните в грамове 300 200 15
Дължина на тялото в сантиметри 19-25 15-22 6-9
Храна в грам на ден 30 25 ->
Катерене Може да се катери, но не много сръчно Сръчен, активен катерач Добър катерач
Гнезда Главно в дупки Главно по стени, тавани, дървета Обикновено в       склади­рани    мате­риали, но и в дупки

Счита се, че една двойка, която дава 7 поколения за една година може да продуцира няколко хиляди индивида за същия период. Тези данни са относителни, тъй като зависят не само от индивидуалните способности за размножение на гризачите, но и от екологичните условия на живот като: климат, географска ширина, температура, влажност, наличие на храна, подходящи места за укрития, природни бедствия, естествени врагове, епизоотии сред популациите им, както и организираните мероприятия за намаляване числеността (дератизации)

Плъхове и мишки – хранене

18.08.2010

Общата отличителна черта при всички гризачи е, че те са лакоми и поглъщат големи количества хранителни продукти – над 10% повече от телесното им тегло на ден. Освен това при храненето си контаминират храната чрез слюнки, урина, фекалии, косми, нагризване и повреждане на храни и хранителни продукти както на полето, така и в населените места. Количеството, което изяждат е три пъти по-малко в сравнение с това, което повреждат.

Те се хранят и с битови и други отпадъци, като посещават сметища, тържища, септични ями, канализационни съоръжения ит.н.. Като се има предвид, че са резервоари на повече от 45 заразни причинители, с които могат да заразят хора и животни чрез замърсяване на продукти, вода и околна среда, то обяснимо е голямото внимание върху проучването на биологията, екологията, поведението и значението им от страна на различни специалисти (биолози, еколози, епидемиолози, епизоотолози, паразитолози, и пр.).