Дератизация

Борба с гризачите

Мероприятия за намаляване числеността на гризачите са провеждани и са известни от дълбока древност. Те са били предназначени за предпазване, доколкото това е било възможно, на храни и хранителни продукти в жилищата и вън от тях, повреждане на дрехи, подкопаване на сгради, на диги и много други. Така че икономическите щети са били водещи при борбата с тях.

Борбата с гризачите е обект на специален раздел от науката и практиката и се нарича дератизация.

Още от началото на 20-ти век са изработени международни правила, регламентиращи охрана на пристанища, летища , сухопътни граници и пр.от пренос на гризачи и членестоноги с оглед ограничаване разпространението на причинителите на заболявания.

Освен това от години в страната ни функционират специални звена за борба с членестоноги и гризачи за провеждане на дезинсекции и дератизации.

Мерките, които се провеждат се разделят на две основни части: профилактични и изтребителни.

Те целят ограничаване на местата за развитие и разпространение на гризачите от една страна и от друга – намаляване на числеността на популациите им при прилагането на различни методи и средства.

При епидемични и епизоотични взривове в екипите трябва да бъдат включвани и специалисти и звена, които да провеждат както дезинсекции, така и дератизации.

Етикети: , ,

Коментари са забранени.